logo
+091-551195, 091-551235

Teghari,kailali,seti,Nepal
You are here: Home » Notice Board » कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षाको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना

कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षाको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना

कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षाको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना